Hørte du klikket?

 

Indikasjoner: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg og inhalasjonspulver 88 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kols, som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og en langtidsvirkende muskarinantagonist.

Hvilke klikk betyr noe for deg?

Det er ikke bare i møte med andre mennesker det kan si klikk. Har du tenkt på hva et klikk kan bety for å få bekreftelse på en handling eller på at noe har fungert som det skal? På denne siden kan du lese mer om hva klikket fra Trimbow NEXThaler pulverinhalator kan bety for dine KOLS-pasienter og deg*1-3.

Slik fungerer inhalasjonsklikket

Inspiratorisk flow på 35 l/min gir både minimal og optimal luftstrøm, og full dose avgis, noe som bekreftes med et klikk1-3. Se filmen om hvordan inhalasjonsklikket fungerer.

Klikk hjem et demoeksemplar her!

Her kan du bestille en demonstasjonsinhalator av Trimbow NEXThaler, som du kan bruke i møte med pasientene dine.

Dokumentert innhold i pulverinhalator ved KOLS1

Trimbow NEXThaler er en fast trippelkombinasjon (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i pulverinhalator (DPI) og godkjent som vedlikeholdsbehandling for pasienter med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)*1.

Les mer om Trimbow NEXThaler her
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Ikke indisert til behandling av akutt bronkospasme eller akutt sykdomseksaserbasjon.
Risiko for paradoksal bronkospasme (må behandles umiddelbart), pneumoni hos kolspasienter, alvorlig hypokalemi, kardiovaskulære effekter, systemiske kortikosteroideffekter, hyperglykemi, vinkelblokkglaukom, urinretensjon, synsforstyrrelser og umiddelbar overfølsomhetsreaksjon.
Forsiktighet skal utvises ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hjertearytmier, idiopatisk subvalvulær aortastenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig hjertesykdom, okklusiv karsykdom, arteriell hypertensjon, aneurisme, forlenget QTc-intervall, tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom, ubehandlet hypokalemi, aktiv/latent tuberkulose, sopp- og virusinfeksjon i luftveiene, vinkelblokkglaukom, prostatahyperplasi og urinretensjon.
Ved liten effekt eller sykdomseksaserbasjon, bør behandlingen revurderes. Bør ikke seponeres brått.
Ved bruk av flere bronkodilatatorer som anfallsmedisin, bør serumkaliumnivået overvåkes.
Interaksjoner: Må ikke gis samtidig med ikke-kardioselektive betablokkere eller samtidig med/de siste 12 timer før halogenerte anestetika. Langvarig samtidig bruk av andre antikolinergika anbefales ikke. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere, andre beta-adrenergika, legemider som kan gi hypokalemi, legemidler som påvirkernyreutskillelsesmekanismer, samtidig bruk med kinidin, disopyramid, prokainamid, antihistaminer, MAO-hemmere, TCA og fenotiaziner (gir økt risiko for ventrikulære arytmier), samt ved bruk av L dopa, L tyroksin, oksytocin og alkohol (kan hemme hjertetoleransen).
Graviditet og amming: Bruk under graviditet og fødsel bør unngås. Ved inntak av anselige doser hos mor, må barnet observeres for adrenalsuppresjon. Det må besluttes om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Hyppigst sett er dysfoni, oral candidose, muskelspasmer og munntørrhet.

For utfyllende informasjon om dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Trimbow SPC godkjent 24.03.2022.