Sprayinhalatoren for
både KOLS* og astma1

  • Fast trippelkombinasjon med ekstrafin formulering1
  • Dosering to ganger daglig1
  • To ICS doser til ulike behov ved astma†‡
Trimbow_Chiesi_Astma_KOLS_Spray_kombo_Inhalator

Indikasjoner: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg og inhalasjonspulver 88 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kols, som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og en langtidsvirkende muskarinantagonist. Astma: Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne som ikke er adekvat kontrollert med en vedlikeholdskombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og middels dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år. Inhalasjonsaersol 172 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne som ikke er adekvat kontrollert med en vedlikeholdskombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og høy dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år.

Første faste trippelkombinasjon for både KOLS* og astma1

Trimbow (87/5/9) – den første faste trippelkombinasjonen (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i inhalasjonsspray (pMDI) ble godkjent i 2017 som vedlikeholdsbehandling for voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)*1.

I 2021 ble Trimbow inhalasjonsspray (87/5/9) godkjent som vedlikeholdsbehandling for astmapasienter som har symptomer til tross for behandling med ICS/LABA og som har opplevd minst en eksaserbasjon det siste året†1.

I 2022 ble Trimbow inhalasjonsspray også godkjent i en høyere ICS dose (172/5/9) for astmapasienter som har symptomer, til tross for behandling med høydose ICS/LABA, og som har opplevd minst en eksaserbasjon det siste året1.

Book et møte

Når astmapasienten ikke har oppnådd tilstrekkelig sykdomskontroll med ICS/LABA1

Trimbow er den første faste trippelbehandlingen (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i en og samme sprayinhalator som er godkjent for bruk til astmapasienter†‡1. Glykopyrronium (LAMA), det tredje virkestoffet i Trimbow, blokkerer acetylkolinets bronkiesammentrekkende effekt og holder lufteveiene åpne. For pasienter som står på kombinasjonsbehandling med ICS/LABA og likevel har symptomer og risiko for flere eksaserbasjoner, kan Trimbow være et behandlingsalternativ.1

Reduserer årlig rate astmaeksaserbasjoner1

vs BDP/FF (p=0,033)

Forbedrer lungefunksjonen1

vs BDP/FF (p=0,008)

Når både store og små luftveier1-4

Pojke som lutar sig tillbaka på ett träd

Ekstrafine partikler – når både store og små luftveier2-4

Partiklene i Trimbow er i gjennomsnitt mye mindre enn partiklene som oppnås med ikke-ekstrafine formuleringer. For beklometasondipropionat resulterer dette i en kraftigere effekt enn formuleringer som gir ikke-ekstrafine partikler (100 mikrogram ekstrafin beklometasondipropionat i Trimbow tilsvarer 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ikke-ekstrafin formulering).1

Den ekstrafine formuleringen betyr også at virkestoffene lettere når ut i hele lungen, inklusive de små luftveiene.1-4

Bildene under viser modellering og behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulert som ekstrafine partikler sammenlignet med FluF/VI/UMEC uten ekstrafine partikler, og er basert på HRCT-skanninger fra 20 pasienter med moderat til alvorlig KOLS. Deponering av ICS-, LABA- og LAMA-komponenter er beregnet for hver inhalator og inhalasjon er simulert in silico basert på pasientprofiler fra real-life målinger.

Bildene viser utbredt og perifer lungedeponering av BDP/FF/G ekstrafine partikler, selv i små luftveier, mens den perifere deponeringen av FluF/VI/UMEC ikke-ekstrafine partikler er mer begrenset. FRI har i et større antall studier vist god overensstemmelse med scintigrafi.4,5

Trimbow ekstrafine partikler BDP/FF/G
(beklometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat, glykopyrronium)

Ikke-ekstrafine partikler FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Ikke indisert til behandling av akutt bronkospasme eller akutt sykdomseksaserbasjon.
Risiko for paradoksal bronkospasme (må behandles umiddelbart), pneumoni hos kolspasienter, alvorlig hypokalemi, kardiovaskulære effekter, systemiske kortikosteroideffekter, hyperglykemi, vinkelblokkglaukom, urinretensjon, synsforstyrrelser og umiddelbar overfølsomhetsreaksjon.
Forsiktighet skal utvises ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hjertearytmier, idiopatisk subvalvulær aortastenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig hjertesykdom, okklusiv karsykdom, arteriell hypertensjon, aneurisme, forlenget QTc-intervall, tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom, ubehandlet hypokalemi, aktiv/latent tuberkulose, sopp- og virusinfeksjon i luftveiene, vinkelblokkglaukom, prostatahyperplasi og urinretensjon.
Ved liten effekt eller sykdomseksaserbasjon, bør behandlingen revurderes. Bør ikke seponeres brått.
Ved bruk av flere bronkodilatatorer som anfallsmedisin, bør serumkaliumnivået overvåkes.
Interaksjoner: Må ikke gis samtidig med ikke-kardioselektive betablokkere eller samtidig med/de siste 12 timer før halogenerte anestetika. Langvarig samtidig bruk av andre antikolinergika anbefales ikke. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere, andre beta-adrenergika, legemider som kan gi hypokalemi, legemidler som påvirkernyreutskillelsesmekanismer, samtidig bruk med kinidin, disopyramid, prokainamid, antihistaminer, MAO-hemmere, TCA og fenotiaziner (gir økt risiko for ventrikulære arytmier), samt ved bruk av L dopa, L tyroksin, oksytocin og alkohol (kan hemme hjertetoleransen).
Graviditet og amming: Bruk under graviditet og fødsel bør unngås. Ved inntak av anselige doser hos mor, må barnet observeres for adrenalsuppresjon. Det må besluttes om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Hyppigst sett er dysfoni, oral candidose, muskelspasmer og munntørrhet.

For utfyllende informasjon om dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Trimbow SPC godkjent 24.03.2022.

Materiell som kan lastes ned og bestilles

Her kan du laste ned et diskusjonsgrunnlag med spørsmål som du kan diskutere med pasienten om symptomer ved ukontrollert astma. Du kan også bestille ulike typer materiell.

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Trimbow NEXThaler

Trimbow finnes også som pulverinhalator ved KOLS*6.

Les mer om Trimbow NEXThaler
Kvinna står vid staket vid havet

Hold deg oppdatert

Få informasjon om nyheter og invitasjoner innen våre terapiområder KOLS og astma.

Registrer deg her