Samme innhold
i pulverinhalator ved KOLS*1

  • Pulverinhalator (DPI) med praktisk inhalasjonsteller1
  • Fast trippelkombinasjon med ekstrafin formulering1
  • Dosering to ganger daglig1
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Indikasjoner: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg og inhalasjonspulver 88 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kols, som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og en langtidsvirkende muskarinantagonist. Astma: Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne som ikke er adekvat kontrollert med en vedlikeholdskombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og middels dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år. Inhalasjonsaersol 172 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne som ikke er adekvat kontrollert med en vedlikeholdskombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og høy dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år.

Hørte du klikket?

Med et klikk fra Trimbow NEXThaler kan du være sikker på at hele dosen er avgitt. Les mer om inhalasjonsklikket og hva det kan bety for deg og dine KOLS-pasienter her.1,2,3

Les mer

Til individuelt tilpasset behandling*1

Ved behandling av KOLS er det ikke bare viktig å velge riktig legemiddel. Det må også tas hensyn til valg av inhalator og man må regelmessig følge opp pasientens inhalasjonsteknikk for å sikre sykdomskontroll og compliance4. Med Trimbow NEXThaler kan du nå tilby et alternativ for pasienter med moderat til alvorlig KOLS som ikke har oppnådd tilstrekkelig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA, og som foretrekker og kan ha nytte av å ta legemiddelet i pulverform1.

Book et møte
Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Smart inhalasjonsteller sikrer korrekt håndtering

Trimbow NEXThaler er en pustedrevet inhalator med inhalasjonsteller. Det betyr at hele dosen leveres når riktig inspiratorisk strømningshastighet er nådd og at antall doser telles ned først etter at pasienten har inhalert gjennom inhalatoren. Når dette er gjort riktig, vil et inhalasjonsklikk høres fra NEXThaler. Hvis pasienten har åpnet inhalatoren uten å inhalere og beskyttelseslokket lukkes, går dosen tilbake til pulverbeholderen i inhalatoren, og neste dose kan inhaleres sikkert.**1 Dette gjør det enklere for pasienten å ha kontroll på medisineringen.

Effekt du kjenner til

Den faste trippelkombinasjonen i Trimbow NEXThaler har blitt godkjent i EU, basert på TRI-D-studien, som konstaterte likeverdig effekt og sikkerhet som for pMDI-formuleringen, Trimbow Spray (87/5/9), hos pasienter med moderat til alvorlig KOLS5. Tre kliniske studier; TRILOGY, TRINITY og TRIBUTE, har fastslått effekt og sikkerhet for Trimbow (87/5/9) i pMDI-formulering i samme pasientgruppe.6

Reduserer risikoen for eksaserbajoner6

vs. ICS/LABA (p=0,005), vs. LABA/LAMA (p=0,043), vs. ICS/LABA + LAMA, ingen forskjeller ble observert ved sammenligning mellom BDP/FF/G med trippelkombinasjonen extempore av beklometasondipropionat og formoterol i fast kombinasjon pluss tiotropium (frekvens av moderate/alvorlige eksaserbasjoner: 0,46 sammenlignet med 0,45 hendelser per pasient/år), vs. LAMA (p=0,003).

Forbedrer livskvaliteten6

vs. LAMA (p<0,0001), vs. LABA/LAMA (p≤ 0,001), vs. ICS/LABA (p= 0,029), med henblikk på forbedring av livskvalitet (målt med St. Georges’s Respiratory Questionnaire – SGRQ – totale poeng).

Forbedrer lungefunksjonen6

vs. LAMA (p< 0,0001), vs. LABA/LAMA (p=0,018), vs. ICS/LABA + LAMA, ingen forskjeller ble observert ved sammenligning mellom BDP/FF/G og trippelkombinasjonen extempore av beklometasondipropionat og formoterol i fast kombinasjon pluss tiotropium (forskjell på 3 ml i FEV1 før dosering etter 52 ukers behandling).

Ung flicka som syns bakifrån på strand

TRI-D-studien på få minutter

Her kan du se et sammendrag av non-inferiority-studien som ligger bak godkjenningen for Trimbow NEXThaler.1,5

Ekstrafine partikler – når både store og små luftveier7,8

Aerosolpartiklene i Trimbow er i gjennomsnitt mye mindre enn for partikler som gis med ikke-ekstrafine formuleringer. For beklometasondipropionat resulterer dette i en kraftigere effekt enn formuleringer som gir ikke-ekstrafine partikler (100 mikrogram ekstrafin beklometasondipropionat i Trimbow tilsvarer 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ikke-ekstrafin formulering).1

Den ekstrafine formuleringen betyr også at virkestoffene lettere når ut i hele lungen, inklusive de små luftveiene.1,4-6

Bildene under viser modellering og behandlingssimulering (FRI; Functional Respiratory Imaging) med BDP/FF/G formulert som ekstrafine partikler sammenlignet med FluF/VI/UMEC uten ekstrafine partikler, og er basert på HRCT-skanninger fra 20 pasienter med moderat til alvorlig KOLS. Deponering av ICS-, LABA- og LAMA-komponenter er beregnet for hver inhalator og inhalasjon er simulert in silico basert på pasientprofiler fra real-life målinger.

Bildene viser utbredt og perifer lungedeponering av BDP/FF/G ekstrafine partikler, selv i små luftveier, mens den perifere deponeringen av FluF/VI/UMEC ikke-ekstrafine partikler er mer begrenset. FRI har i et større antall studier vist god overensstemmelse med scintigrafi.7,8

Trimbow ekstrafine partikler BDP/FF/G
(beklometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat, glykopyrronium)

Ikke-ekstrafine partikler FluF/VI/UMEC (flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Ikke indisert til behandling av akutt bronkospasme eller akutt sykdomseksaserbasjon.
Risiko for paradoksal bronkospasme (må behandles umiddelbart), pneumoni hos kolspasienter, alvorlig hypokalemi, kardiovaskulære effekter, systemiske kortikosteroideffekter, hyperglykemi, vinkelblokkglaukom, urinretensjon, synsforstyrrelser og umiddelbar overfølsomhetsreaksjon.
Forsiktighet skal utvises ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hjertearytmier, idiopatisk subvalvulær aortastenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig hjertesykdom, okklusiv karsykdom, arteriell hypertensjon, aneurisme, forlenget QTc-intervall, tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom, ubehandlet hypokalemi, aktiv/latent tuberkulose, sopp- og virusinfeksjon i luftveiene, vinkelblokkglaukom, prostatahyperplasi og urinretensjon.
Ved liten effekt eller sykdomseksaserbasjon, bør behandlingen revurderes. Bør ikke seponeres brått.
Ved bruk av flere bronkodilatatorer som anfallsmedisin, bør serumkaliumnivået overvåkes.
Interaksjoner: Må ikke gis samtidig med ikke-kardioselektive betablokkere eller samtidig med/de siste 12 timer før halogenerte anestetika. Langvarig samtidig bruk av andre antikolinergika anbefales ikke. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere, andre beta-adrenergika, legemider som kan gi hypokalemi, legemidler som påvirkernyreutskillelsesmekanismer, samtidig bruk med kinidin, disopyramid, prokainamid, antihistaminer, MAO-hemmere, TCA og fenotiaziner (gir økt risiko for ventrikulære arytmier), samt ved bruk av L dopa, L tyroksin, oksytocin og alkohol (kan hemme hjertetoleransen).
Graviditet og amming: Bruk under graviditet og fødsel bør unngås. Ved inntak av anselige doser hos mor, må barnet observeres for adrenalsuppresjon. Det må besluttes om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Hyppigst sett er dysfoni, oral candidose, muskelspasmer og munntørrhet.

For utfyllende informasjon om dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Trimbow SPC godkjent 24.03.2022.

Behandlingsretningslinjer

Her finner du en lenke til den siste rapporten fra GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2023.

Trimbow inhalasjonsspray i to ICS doser

Trimbow inhalasjonsspray finnes i to ICS doser. En middels dose for behandling ved KOLS* og astma, og en høy dose for behandling av astmapasienter som har behov for økt symptomkontroll.9

Les mer om Trimbow Spray
Kvinna står vid staket vid havet

Vil du vite mer?

Her kan du melde interesse for å få tilsendt nyheter og invitasjoner innen våre terapiområder KOLS og astma.

Registrer deg her