Alternativet for KOLS-pasienter som
foretrekker å ta legemidlet i pulverform1*

Trimbow (87/5/9) – den første faste trippelkombinasjonen (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i inhalasjonsspray er godkjent ved både KOLS og astma*†2. Med Trimbow NEXThaler kan du tilby samme faste trippelkombinasjon med ekstrafine partikler i pulverform til dine KOLS-pasienter*1.

Høyere ICS dose for astmapasienter som
ikke oppnår tilstrekkelig symptomkontroll2‡

Trimbow (87/5/9) – den første faste trippelkombinasjonen (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i inhalasjonsspray er godkjent ved både KOLS og astma*†. Med Trimbow spray (172/5/9) kan du tilpasse ICS dose etter behovene til pasienter med astma.2

Den eneste faste trippelbehandlingen
i både pulver- og sprayinhalator1,2

Trimbow (87/5/9) – den første faste trippelkombinasjonen (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i inhalasjonsspray er godkjent ved både KOLS og astma*†. Med Trimbow NEXThaler kan du tilby samme faste trippelkombinasjon med ekstrafine partikler i pulverform til dine KOLS-pasienter*1. Med Trimbow spray kan du tilpasse ICS dose etter behovene til pasienter med astma†‡2.

Indikasjoner: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg og inhalasjonspulver 88 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kols, som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og en langtidsvirkende muskarinantagonist. Astma: Inhalasjonsaersol 87 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne som ikke er adekvat kontrollert med en vedlikeholdskombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og middels dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år. Inhalasjonsaersol 172 µg/5 µg/9 µg: Vedlikeholdsbehandling hos voksne som ikke er adekvat kontrollert med en vedlikeholdskombinasjon av en langtidsvirkende β2‑agonist og høy dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år.

Hørte du klikket?

Med et klikk fra Trimbow NEXThaler kan du være sikker på at hele dosen er avgitt. Les mer om inhalasjonsklikket og hva det kan bety for deg og dine KOLS-pasienter her.1,2,3

Les mer

Tre alternativer for individuell behandling av pasienter med KOLS og astma.

Trimbow (87/5/9) – den første faste trippelkombinasjonen (ICS/LABA/LAMA) med ekstrafine partikler i inhalasjonsspray (pMDI) ble godkjent i 2017 som vedlikeholdsbehandling for voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)*2.

Trimbow inhalasjonsspray (87/5/9) er også godkjent som vedlikeholdsbehandling av astma hos voksne†2. I 2022 ble Trimbow inhalasjonsspray godkjent i en høyere ICS dose (172/5/9) for astmapasienter som har symptomer til tross for behandling med høydose ICS/LABA, og som har opplevd minst en eksaserbasjon det siste året‡2.

Dessuten finnes Trimbow NEXThaler, samme faste trippelkombinasjon med ekstrafine partikler, i pulverinhalator (DPI). Trimbow NEXThaler er godkjent som vedlikeholdsbehandling for pasienter med moderat til alvorlig KOLS og er et alternativ for pasienter som foretrekker å ta legemiddelet i pulverform (DPI).*1

Hos Chiesi arbeider vi kontinuerlig med å forbedre behandlingen og livskvaliteten til alle som lever med astma eller KOLS. Med høyere ICS dose Trimbow inhalasjonsspray for astma og muligheten til å tilby dine KOLS-pasienter Trimbow inhalasjonsspray eller pulverinhalatoren Trimbow NEXThaler, kan vi sammen gjøre mer for dine pasienter med KOLS og astma.

Chiesis Trimbow Nexthaler inhalator för Astma-KOL

Trimbow NEXThaler – pulverinhalator (DPI) ved KOLS

Samme faste trippelkombinasjon med ekstrafine partikler i pulverform!1

 

 

Trimbow inhalasjonsspray (pMDI)
– i to ICS doser

Trimbow inhalasjonsspray finnes i to ICS doser. En middels dose til behandling ved KOLS* og astma, og en høy dose til behandling av astmapasienter som har behov for økt symptomkontroll.‡2

Kvinna står vid staket vid havet

3 i 1 i ekstrafine partikler – i to legemiddelformer

Trimbow er den første faste trippelkombinasjonen av beklometasondipropionat, formoterol og glykopyrronium (BDP/FF/G) med ekstrafine partikler som når både de store og de små luftveiene, reduserer eksaserbasjoner og forbedrer lungefunksjonen sammenlignet med beklometasondipropionat og formoterol (BDP/FF) hos pasienter med ukontrollert astma eller KOLS.1,2,5-9

Aerosolpartiklene i Trimbow er i gjennomsnitt mye mindre enn for partiklene som gis med ikke-ekstrafine formuleringer. For beklometasondipropionat resulterer dette i en kraftigere effekt enn formuleringer som gir ikke-ekstrafine partikler (100 mikrogram ekstrafint beklometasondipropionat i Trimbow tilsvarer 250 mikrogram beklometasondipropionat i en ikke-ekstrafin formulering).1,2

Trippelkombinasjonen i Trimbow finnes i to ulike legemiddelformer, henholdsvis oppløsning og pulver, med ekstrafine partikler som gir en samdeponering av de tre virkestoffene.1,2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Ikke indisert til behandling av akutt bronkospasme eller akutt sykdomseksaserbasjon.
Risiko for paradoksal bronkospasme (må behandles umiddelbart), pneumoni hos kolspasienter, alvorlig hypokalemi, kardiovaskulære effekter, systemiske kortikosteroideffekter, hyperglykemi, vinkelblokkglaukom, urinretensjon, synsforstyrrelser og umiddelbar overfølsomhetsreaksjon.
Forsiktighet skal utvises ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hjertearytmier, idiopatisk subvalvulær aortastenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig hjertesykdom, okklusiv karsykdom, arteriell hypertensjon, aneurisme, forlenget QTc-intervall, tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom, ubehandlet hypokalemi, aktiv/latent tuberkulose, sopp- og virusinfeksjon i luftveiene, vinkelblokkglaukom, prostatahyperplasi og urinretensjon.
Ved liten effekt eller sykdomseksaserbasjon, bør behandlingen revurderes. Bør ikke seponeres brått.
Ved bruk av flere bronkodilatatorer som anfallsmedisin, bør serumkaliumnivået overvåkes.
Interaksjoner: Må ikke gis samtidig med ikke-kardioselektive betablokkere eller samtidig med/de siste 12 timer før halogenerte anestetika. Langvarig samtidig bruk av andre antikolinergika anbefales ikke. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere, andre beta-adrenergika, legemider som kan gi hypokalemi, legemidler som påvirkernyreutskillelsesmekanismer, samtidig bruk med kinidin, disopyramid, prokainamid, antihistaminer, MAO-hemmere, TCA og fenotiaziner (gir økt risiko for ventrikulære arytmier), samt ved bruk av L dopa, L tyroksin, oksytocin og alkohol (kan hemme hjertetoleransen).
Graviditet og amming: Bruk under graviditet og fødsel bør unngås. Ved inntak av anselige doser hos mor, må barnet observeres for adrenalsuppresjon. Det må besluttes om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Hyppigst sett er dysfoni, oral candidose, muskelspasmer og munntørrhet.

For utfyllende informasjon om dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger, se Trimbow SPC godkjent 24.03.2022.

Vanliga frågor om Trimbow

Trimbow Chiesi illustration

Hva menes med ekstrafine partikler?

Aerosolpartiklene i Trimbow er i gjennomsnitt mye mindre enn for partiklene som gis med ikke-ekstrafine formuleringer. Dette resulterer i en kraftigere effekt enn formuleringer med ikke-ekstrafine partikler, fordi virkestoffene lettere når ut i hele lungen – også i de små luftveiene.1,2,10,11

Les mer
Trimbow Chiesi illustration

Hva er fordelene med en inhalasjonsteller?

Trimbow NEXThaler er en pustedrevet inhalator med inhalasjonsteller, noe som innebærer at antall inhalasjoner ikke telles ned før pasientene har inhalert legemiddelet på riktig måte1. Dette gjør det enklere for pasienten å ha kontroll på medisineringen.

Les mer
Trimbow Chiesi illustration

Hvilke pasienter kan ha nytte av Trimbow NEXThaler?

Med Trimbow NEXThaler kan du tilby et alternativ for pasienter med moderat til alvorlig KOLS som ikke har oppnådd tilstrekkelig kontroll med ICS/LABA eller LABA/LAMA, og som kan ha nytte av å ta legemiddelet i pulverform.*1

Les mer
Trimbow Chiesi illustration

Hvilke pasienter kan ha nytte av en høyere ICS dose Trimbow inhalasjonsspray?

Voksne pasienter som ikke oppnår adekvat symptomkontroll med vedlikeholdsbehandling som består av en kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist (LABA) og en høy dose inhalert kortikosteroid (ICS), og som opplevde minst en astmaeksaserbasjon det siste året, kan ha nytte av tillegg av en langtidsvirkende antikolinergika (LAMA). Trimbow spray gir dette i en fast trippel (ICS/LABA/LAMA).‡2

Les mer
Kvinna med rött hår utanför bilfönster

Vil du vite mer?

Her kan du melde interesse for å få tilsendt produktinformasjon om Trimbow og om våre terapiområder KOLS og astma.